whatsapp

قیمت روز آلومینیوم

2,533.65 +6.65 (+0.26%)

11:00:39 AMMI Indication

کابل قدرت فشار ضعیف چند رشته با هادی آلومینیومی قطاعی

در این قسمت توضیحات کوتاهی درباره محصول قرار خواهد گرفت

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط

هادی هوایی آلومینیوم تقویت شده با مغزی فولاد

کابل خودنگهدار سه رشته

هادیهای هوایی روکش دار فشار متوسط

کابل خودنگهدار فشار ضعیف

هادی های هوایی آلومینیوم آلیاژی

هادیهای هوایی تمام آلومینیومی

مفتول (راد) آلومینیومی