En
قرقره
کابل هوایی

ایران؛ بازار بزرگی برای انگلیس

ایران؛ بازار بزرگی برای انگلیس

وزیر تجارت بینالملل بریتانیا در ادامه تصریح کرد: برگزیت میتواند فرصت بهتری برای این کشور فراهم کند تا در تجارت آزاد بینالمللی نقش داشته باشد. مردم انگلیس 3 ماه پیش از این رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، اما تاکنون روند خروج آغاز نشده است. مخالفان خروج یکی از دلایل خود را برای مخالفت، خروج انگلیس از بازار واحد اروپا عنوان میکنند و معتقدند این مساله ضررهای اقتصادی به انگلیس وارد میکند. ابراز تمایل وزیر تجارت انگلیس برای مراودات اقتصادی با ایران، پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در حالی مطرح میشود که تحلیلگران اقتصادی اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح میکنند. برخی بر این باورند که استقلال کشورها و خروج آنها از اتحادیه اروپا میتواند به سود ایران باشد؛ چراکه آنها دیگر تحتتاثیر قوانین اتحادیه نیستند و میتوانند بهصورت مستقل برای رابطه با ایران تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قطعا در کوتاهمدت و میانمدت، موجب تضعیف دو طرف، هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا خواهد شد. در این شرایط، انگلیس بهدلیل جبران کاهش روابط اقتصادی که تحتتاثیر جداییاش از اروپا بهوجود آمده، ناچار است بهصورت مستقل با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود. از آنجا که ایران نیز پس از سالها دوری از فضای اقتصاد بینالملل، قصد دارد با کشورهای مختلف وارد همکاریهای مشترک شود، احتمالا یکی از گزینههای اصلی انگلیس، خواهد بود. در این شaرایط، ایرانیها میتوانند از تضعیف انگلیس بر اثر برگزیت استفاده کرده و در مذاکرات، امتیازات خوبی را کسب کنند. این موضوع در مورد اتحادیه اروپا نیز صدق میکند اما از سوی دیگر برخی نیز اعتقادی به تضعیف انگلیس در شرایط جدید ندارند.