En
قرقره
کابل هوایی

هادی هوایی روکش دار XLPE

هادی هاى هوايی روكش دار از دو قسمت هادی و روكش تشكيل می شوند. قسمت هادی ميتواند يكى از انواع هادی های  ACSR، AAC و AAAC باشد. در قسـمت روكش از نوعى پليمر كه در شـرايط جوى مقاوم باشـد استفاده می شـود. جنس روكش فشارمتوسط از پلی اتيلن كراس لينك شـده XLPE مى باشـد.
ويژگي های روكش
   روكش مورد استفاده در هادي هوايی روكش دار تك لايه از جنس پلي اتيلن كراس‌لينك (XLPE ) به رنگ مشكی بوده كه در مقابل اشعة ماوراء بنفش خورشيدی (UV ) از مقاومت لازم برخوردار است.
مزايا
    مزايای استفاده از هاديی های هوايی روكش‌دار در مقايسه با هاديی های هوايی بدون روكش عبارتند از:
•         قابليت استفاده در معابر تنگ و باريك
•         كاهش قطعی های كوتاه مدت و بلند مدت انرژی الكتريكی
•         حفظ محيط زيست از طريق كاهش شاخه‌زنی درختان و جلوگيری از مرگ پرندگان
•         كاهش احتمال آتش‌سوزي در جنگل‌ها و مراتع
•         كاهش حريم
•         حفظ ايمني افراد
•         ممانعت از برق دزدی و سرقت سيم
•         كاهش هزينه‌های نگهداری خطوط
•         كاهش طول كراس آرم‌ها و نيروهای گشتاوری آن
•         كاهش جريان تلف شده
كاربردها :
خطوط توزيع و فوق توزيع هوايی ( هادی های روكش دار يك يا دو لايه از نوع ACSR و AAC و AAAC)
نول و نگهدارنده مشترك در كابل هاي خودنگهدار 5 سيمه استاندارد ( هادي هاي تمام آلياژي روكش دار شده در اين بخش مورد استفاده قرار می گيرند.)