رشد مطلوب تولید شرکتهای بزرگ زنجیره معدن و صنایع معدنی در شهریورماه 1399

?آلومینیم 84%+⏫
#فایرا 16%+ #المهدی 108%+ #هرمزال 124%+

?کنسانتره آهن 6%+
#فخوز سناباد 37%+ #میدکو 37%+ #کنور 31%+

?گندله 23%+⏫
#فولاد مبارکه 18%+ #میدکو 42%+

?اسفنجی 12%+⏫
#فولاد مبارکه 37%+ #غدیر نی ریز 65%+

?فولاد 11%+⏫
#فولاد مبارکه 5%+ #فخوز 10%+ #میدکو 87%+ #کاوه 27%+

? مس #کاتد فملی 10%+⏫ #آند فملی 30%+

whatsapp