مجتبی شیشه گر

مجتبی شیشه گر

مدیر عامل

managingdirector@simrodsama.com

محسن شیشه گر

محسن شیشه گر

مدیر بازرگانی

commerce@simrodsama.com

میثم شیشه گر

میثم شیشه گر

مدیر کارخانه

procurement@simrodsama.com