کک نفتی کلسینه

وایر های مغزدار

بریکت اکسیژن زدا

نیم کره

وایرکات آلومینیومی (چیپس)

مفتول (راد) 12

whatsapp