کک نفتی کلسینه

وایر های مغزدار

بریکت اکسیژن زدا

نیم کره

وایرکات آلومینیومی (چیپس)

مفتول (راد) 12

مفتول (راد) 9.5

کابل قدرت فشار ضعیف چند رشته با هادی آلومینیومی گرد

کابل قدرت فشار ضعیف تک رشته با هادی آلومینیومی

کابل فشار متوسط فاصله دار

whatsapp