شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC میگوید جهت گیری ورود سرمایه به حوزه کامودیتی همچنان مثبت است … تعداد موقعیتهای خرید فلزات این هفته با رشد 10.2%+⏫ و یا 27597+ قراردادی به رکورد 296.6 هزار قرارداد خرید Long رسیده و لذا قیمتها همچنان صعودی خواهد بود.

وضعیت محصولات کشاورزی و گوشت نیز صعودی است که سیگنال افزایش قیمت این گروه طی روزهای آتی را میدهد.

whatsapp