کابل فشار متوسط فاصله دار

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته

هادی های هوایی روکش دار ضخیم فشار متوسط CCT

هادی هوایی روکش دار فشار متوسط CC

سیم آلومینیومی با مغزی فولادی (روکش آلومینیوم) ACSR/AW

سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی ACSR

سیم های آلومینیومی آلیاژی AAAC

هادی هوايی AAC

whatsapp