نیم کره


گرانول (نیم کره ) آلومینیوم

گرانول (نیم کره )آلومینیوم با خلوص 96 – 98 درصد و قطرmm  70 به وزن  200gr –250gr، در صنعت فولاد به عنوان اکسیژن زدا مصرف می شود .

در فرآیند فولاد سازی نیاز به حذف اکسیژن محلول در فولاد مذاب می باشد . آلومینیوم و سیلیسیم مهمترین مواد اکسیژن زدا می باشند .

نقش آلومینیوم علاوه بر اکسیژن زدایی :

  • افزایش تافنس
  • کنترل اندازه دانه
  • دمای ذوب 660 درجه سانتیگراد
  • دمای جوش 2470 درجه سانتیگراد
  • چگالی مذاب 3 گرم بر سانتیمتر مکعب
  • چگالی جامد 7 گرم بر سانتیمتر مکعب

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp