کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته


جدول مشخصات فنی

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 5 رشته نول مسنجر آلیاژی 0.6/1(1.2)kv شامل هادی آلومینیومی و عایق پلی اتیلن (XLPE) سیاه ( محتوی دوده ) با هادی نول و نگهدارنده مشترک آلومینیوم آلیاژی برای انواع کابل سه فاز و تک فاز از سطح مقطع 16 الی 120 میلیمتر مربع  می باشد  .
کابل خودنگهدار فشار ضعیفِ 5 رشته نول مسنجر آلیاژی ، از نوع کابلهای دسته بندی شدۀ هوایی است که در آن، هادی های آلومینیومی روکش دار فاز (همراه با هادی روشنایی معابر) به دور یک رشته هادی نگهدارنده آلومینیومی آلیاژی روکش دار که نقش نُول را دارد، پیچیده شده اند.

این کابل خودنگهدار با سیم نگهدارنده عایق شده به دو صورت می تواند مورد استفاده قرار گیرد :
-1 کابل خودنگهدار آویزان بین پایه ها و نگهدارنده ها.

-2 کابل خودنگهدار روکار نصب شونده بر روی نمای ساختمانها و دیوارها.

مشخصات عمومی

الف- نوع کابل: کابل خودنگهدار دارای رشته نول و نگهدارنده مشترک روکش دار برای نصب ثابت هوایی با ولتاژنامی 0.6/1(1.2) KV است .

ب- اسامی و طبقه بندی کابل های خودنگهدار سه فاز و تکفاز بر اساس تعداد رشتۀ تشکیل دهنده به شرح
زیر می باشد :
− کابل خودنگهدار پنج رشته: سه رشته فاز، یک رشته روشناییِ معابر و یک رشته نُول نگهدارنده.
− کابل خودنگهدار سه رشته: یک رشته فاز، یک رشته روشناییِ معابر و یک رشته نُول نگهدارنده
− کابل خودنگهدار دو رشته: یک رشته فاز و یک رشته نُول (مخصوص کابل سرویس رسانی به مشترکین و
تغذیۀ تک فاز)
ترتیب نگارش سطح مقطع رشته ها در نوع سه فاز پنج رشته به شرح زیر است:
3×A + L + M&N
ترتیب نگارش سطح مقطع رشته ها در نوع تک فازِ سه رشته به شرح زیر است:
1×A + L + M&N
سطح مقطع نامی هادی فاز : A
سطح مقطع نامی هادی روشناییِ معابر : L
سطح مقطع نامی هادی نُول نگهدارنده :M&N
2×A ( ترتیب نگارش سطح مقطع رشته ها در نوع تک فاز دو رشته: (سطح مقطع نامی کابل

شناسائی رشته ها و نشانه گذاری کابل
 شناسائی رشته ها
برای شناسائی فازها روی جدار خارجی عایق کابل هر فاز، باید برآمدگی های مشخّصی به صورت خط برجسته
طولی (خار) به تعداد یک، دو یا سه عدد وجود داشته باشد. رشتۀ روشنایی فاقد خار است.
علامت مشخصۀ رشتۀ نُولِ نگهدارنده به صورت خطوط برجست ۀ طولی در پیرامون عایق رشته با توزیع
یکنواخت (اصطلاحاً هزار خار) است.
بلندی، پهنا و فاصله خارها از یکدیگر باید طوری باشد که تشخیص رشتۀ مربوطه به راحتی میسّر گردد.

شایان ذکرست که استفاده از نوار سفید یا رنگی طولی در عایق مجاز نیست.

برش مقطع کابل خودنگهدار فشار ضعیف (۵رشته) نول مسنجر آلیاژی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp